شریف
کاربر مهمان   [ورود]
 
معرفی هيات های جذب اعضای هيات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محيطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هيأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهيخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ايجاد وحدت رويه در بررسی صلاحيت‌های داوطلبان عضويت در هيأت علمی، هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، هيأت مرکزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنين هيأت‌های اجرايی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌ هيات عالی جذب اعضای هيئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکيل می گردد.
وظايف هيات عالی جذب اعضای هيئت علمی دانشگاه و مراکز آموزش عالی
 • اتخاذ ساز و کار واحد در هيأت‌های اجرايی جذب برای ايجاد انسجام،وحدت رويه و توانمندی و پويايی دانشگاه‌ها
 • نظارت مستمر بر اجرای صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمی در تمامی سطوح
 • بررسی و بازنگری کليه سياست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمی به منظور پيشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوين دستورالعمل اجرايی مربوط به جذب عضو هيأت علمی برای تصويب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
 • تعريف ساختار سازمانی و شرح وظايف هيأت مرکزی جذب وزارتين و هيأت‌های اجرايی جذب و ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها
 • تدوين دوره‌های آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هيأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن
 • برگزاری سمينارها و کارگاههای توجيهی برای عناصر هيأت‌های اجرايی جذب
 • رسيدگی به شکايات و ساير امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • بررسی گزارش عملکرد سالانه هيأت مرکزی جذب وزارتين و هيأت‌های اجرايی جذب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی


بر اساس ماده پنج آئين نامه هيات عالی جذب اعضای هيات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی رعايت موارد زير در تنظيم دستورالعمل اجرايی الزامی می باشد:
 • استخدام هيأت علمی برمبنای نياز دانشگاه و از طريق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پيمانی انجام می‌گيرد.
  تبصره: در مواردی که جذب عضو هيأت علمی از طريق غيرفراخوان عمومی ضروری باشد، اين موضوع بايد به تصويب هيأت مرکزی جذب برسد.
 • اولين مرجع رسيدگی به صلاحيت متقاضيان استخدام هيأت علمی، هيأت‌های اجرايی جذب می‌باشد و اين حق قابل تفويض به واحدهای ديگر نبوده و تأييد نهايی استخدام به عهده هيأت مرکزی جذب وزارتين می‌باشد.
 • صلاحيت اعضای هيأت علمی و مدرسين حق‌التدريس و قراردادی بايد در هيأت‌های اجرايی جذب مورد ارزيابی قرار گيرد.
 • تبديل وضعيت اعضای هيأت علمی از پيمانی به رسمی آزمايشی در صورت احراز شرايط، برای ارتقاء به رتبه بالاتر انجام می‌پذيرد.
 • تبديل وضعيت استخدامی اعضای هيأت علمی به رسمی قطعی منوط به احراز رتبه دانشياری می‌باشد.
  تبصره 1: برای تبديل وضعيت استخدامی اعضای هيأت علمی به رسمی قطعی، ارتقاء از يک مرتبه به رتبه بالاتر ضروری می‌باشد.
  تبصره 2: در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقيقات و فناوری امکان رسمی قطعی شدن اعضای هيأت علمی در مراتب پايين تر از دانشياری نيز مقدور خواهد بود.
 • هيأت‌های اجرايی جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکم رسمی آزمايشی اعضای هيأت علمی، مسئوليت نظارت بر عملکرد آنها را برعهده داشته و درصورت احراز عدم صلاحيت می‌توانند از ادامه فعاليت آنان جلوگيری نمايند.
 • بکارگيری مدرسان يا محققان يا افرادی که جهت انجام خدمات قانونی و خدمات مورد تعهد (قانون خدمات پزشکان و پيراپزشکان، بورسيه‌ها، ضريب K و...) در دانشگاه‌ها حداکثر برای يک دوره به صورت قراردادی و در ادامه در چارچوب اين آيين‌نامه خواهد بود.
 • اين آيين‌نامه حاکم بر آيين‌نامه‌های هيأت‌های مميزه اعضای هيأت علمی می‌باشد.
معرفی دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
نمودار سازمانی دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی به شرح ذیل می باشد.


تمامی حقوق مادی و معنوی این نسخه متعلق به دانشگاه صنعتی شریف می باشد.